Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 573

k umístění stavby inženýrských sítí na pozemku parc. č. 4223/2, 4229/1, 4251/3, 4265/1, 4268/8 a 4391/2 k. ú. Žižkov, Praha 3 pro stavbu Central Park Praha – Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
umístění stavby inženýrských sítí na pozemku parc. č. 4223/2, 4229/1, 4251/3, 4265/1, 4268/8 a 4391/2 k. ú. Žižkov, Praha 3 pro stavbu Central Park Praha – Praha 3

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním stavby Central Park Praha Development s. r. o.

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části