Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 570

k záměru prodeje pozemku parc. č. 1656/3 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 1656/3 k. ú. Žižkov

II.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části