Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 566

ke snížení základního nájemného K lučinám 3/2461 – Lorenc Josef

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx  o snížení základního nájemného v ulici K lučinám 3/2461, Praha 3

II.  z a m í t á
žádost xxxxxxxxxx

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části