Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 565

ke změně Smlouvy o nájmu bytu Jeseniova 37/446 – Tomanová Lucie

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx  a xxxxxxxxxx  o změnu Smlouvy o nájmu bytu ze společného nájmu na jediného nájemce xxxxxxxxxx  v ul. Jeseniova 37/446, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 306 ze dne 10. 6. 1998, prodloužené usneseními č. 123 ze dne 21. 4. 1999, č. 15 ze dne 9. 1. 2002 a 377 ze dne 5. 5. 2004 a rozšířené usnesením č. 228 ze dne 24. 4. 2002

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na nájemce xxxxxxxxxx

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části