Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 564

k převedení Smlouvy o nájmu bytu Biskupcova 31/1733 – Jakubec Zdeněk

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx  o převedení Smlouvy o nájmu bytu v ul. Biskupcova 31/1733, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 773 ze dne 12. 12. 2001, na bývalou družku xxxxxxxxxx

II.  z a m í t á
žádost xxxxxxxxxx

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části