Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 563

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Biskupcova 46/1630 – Pechníková Pavla

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o uzavření Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Biskupcova 46/1630, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 394 ze dne 18. 6. 2003

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 8. 2004 za podmínky ročního placení nájemného ve výši 98 640 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Odvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části