Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 562

k záměru prodeje 1/2 domu č. p. 1019 s pozemky p. č. 160 a 161, U Rajské zahrady 18, Praha 3, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 44 ze dne 24. 6. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
záměr prodeje 1/2 domu č. p. 1019 s pozemky p. č. 160 a 161, U Rajské zahrady 18, Praha 3, k. ú. Žižkov

III.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části