Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 561

k záměru prodeje 275/1200 domu č. p. 1687 s pozemky p. č. 2136, Jana Želivského 39, Praha 3, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 46 ze dne 24. 6. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
záměr prodeje 275/1200 domu č. p. 1687 s pozemky p. č. 2136, Jana Želivského 39, Praha 3, k. ú. Žižkov

III.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části