Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 549

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkových organizací

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkových organizací dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací
1.1. převést schválené finanční prostředky z rezervního fondu do investičního fondu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části