Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 548

k úpravě rozpočtu roku 2004

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2004 o účelové dotace, poskytnuté prostřednictvím usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části