Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 546

ke stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací – základních a mateřských škol

Rada městské části

I.  s t a n o v u j e
plat ředitelům příspěvkových organizací – základních a mateřských škol s účinností od 1. 8. 2004 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

Ing. Bohuslav N i g r i n       Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části