Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 544

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 14 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 1. 7. 2004

II.  s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. prodloužení nájemní smlouvy
2. žádost o výměnu bytu za jiný v tomtéž domě
3. žádost o výměnu bytu za větší
4. žádost o souhlas se splátkovým kalendářem
5. souhlas s vyklizením bytu, resp. s likvidací uskladněných věcí
6. žádost o sloučení bytů – souhlasí se sloučením bytu se sousedním bytem po panu xxxxxxxxxx v Lucemburské 1023/2
7. žádosti o přidělení bytu
8. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části