Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 542

k zásadám prodeje podílových domů se zavedenou národní správou

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
stanovisko AK Veselý k prodeji spoluvlastnických podílů

II.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. postupovat při prodeji spoluvlastnických podílů k nemovitostem podle stanoviska AK Veselý

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části