Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 541

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 11 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 28. 6. 2004

II.  s c h v a l u j e
doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části
1. žádosti o změnu nájemní smlouvy s tím, že bude umožněno nájemcům garáží a garážových stání parkování jednoho služebního vozidla v osobním užívání
2. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
3. ukončení nájmu, výpovědi
4. žádost o sloučení nebytového prostoru
5. žádosti o snížení nájmu
6. žádosti o přidělení nebytového prostoru
7. právní záležitosti
8. reklamy, vývěsky
9. opravy garáží Koněvova 142
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části