Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 549

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Rada městské části

I.  s t a n o v u j e
plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 panu xxxxxxxxxx od 1. 9. 2003 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu ředitelce organizace

Jan P l í v a              Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části