Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 548

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300

Rada městské části

I.  s t a n o v u j e
plat ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 paní Ing. Ireně Meisnerové od 1. 9. 2003 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu ředitelce organizace

Jan P l í v a               Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části