Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 547

k žádosti paní Ing. Nataši Ondráčkové o prominutí dluhů po zemřelém otci panu Ing. Dacíkovi, posledně bytem Zelenky Hajského 1826/1, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost paní xxxxxxxxxxé o prominutí dluhů po zemřelém otci panu xxxxxxxxxx, posledně bytem Zelenky Hajského 1826/1, Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
žádost paní xxxxxxxxxx o prominutí dluhů po zemřelém otci panu xxxxxxxxxx, posledně bytem Zelenky Hajského 1826/1, Praha 3 ve výši 16 932 Kč

III.  u k l á d á
1. M. Kuciánovi, zástupci starosty
1.1. předložit žádost Zastupitelstvu městské části

Jan P l í v a                Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části