Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 546

k rezignaci pana Mgr. Martina Bendy na funkci člena komise pro výchovu a vzdělávání Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. informaci pana xxxxxxxxxx, která je přílohou tohoto usnesení
2. rezignaci pana Mgr. Martina Bendy na funkci člena komise pro výchovu a vzdělávání Rady městské části

Jan P l í v a               Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části