Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 545

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49, zákona o zadávání veřejných zakázek na komplexní dodávku měsíčníku Městské části Praha 3 a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům dle ust. § 49, zákona o zadávání veřejných zakázek na komplexní dodávku měsíčníku Městské části Praha 3, jež je přílohou tohoto usnesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám
1. Studiodue s. r. o., Malostranské nábřeží 3/563, Praha 1, IČO 26212226
2. Boomerang Publishing s. r. o., Nuselská 39, Praha 4, IČO 26447657
3. Previa CR s. r. o., Trojanova 1/1954, Praha 2, IČO 63985349
4. Czech Communication Group, s. r. o., Londýnská 32/624, IČO 26754355
5. Xent s. r. o., V Háji 15/1092, Praha 7, IČO 25094637

II.  u k l á d á
1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
2. vedoucímu OK
2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III.  j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)

1. Mgr. Martin Benda (MUDr. Marek Zeman)
2. Michal Kucián (Jan Plíva)
3. Ing. Daniel Reisiegel (Zdeněk Lochman)
4. Pavel Hurda (Mgr. Jan Šmíd)
5. Ing. Bohuslav Nigrin (Vlasta Vrabcová)

Jan P l í v a                Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části