Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 544

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Komplexní dodávka měsíčníku Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek – Komplexní dodávka měsíčníku Městské části Praha 3

II.  r u š í
v souladu se zadávacími podmínkami soutěž na komplexní dodávku měsíčníku Městské části Praha 3

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OK
1.1. oznámit zrušení soutěže zúčastněným firmám

Jan P l í v a               Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části