Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 543

k záměru prodeje pozemků parc. č. 924/1, parc. č. 924/2, parc. č. 924/3, parc. č. 924/4, parc. č. 924/5, parc. č. 924/6, parc. č. 924/10 a parc. č. 921/1 vše v k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Bytového družstva Sousedství o odprodej zastavěných pozemků, která je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemků parc. č. 924/1, parc. č. 924/2, parc. č. 924/3, parc. č. 924/4, parc. č. 924/5, parc. č. 924/6, parc. č. 924/10 a parc. č. 921/1 vše v k. ú. Žižkov Bytovému družstvu Sousedství, IČO 61464139

III.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Jan P l í v a                  Milan Český
zástupce starosty           starosta