Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 542

k prodeji garáže stojící na pozemku parc. č. 2826/2 u obytného domu čp. 2168 – Křivá 2, Praha 3, to vše v k. ú. Žižkov dle podmínek II. etapy privatizace bytového fondu

Rada městské části

I.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej garáže stojící na pozemku parc. č. 2826/2 u obytného domu čp. 2168 – Křivá 2, Praha 3, to vše v k. ú. Žižkov dle podmínek II. etapy privatizace bytového fondu, Družstvu Křivá 2, IČO 61462047 za kupní cenu 88 580 Kč

II.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit výše citovaný prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Jan P l í v a               Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části