Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 541

ke spoluúčasti na realizaci VII. ročníku Vinohradského vinobraní mezi Městskými částmi Praha 3 a 2

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s realizací VII. ročníku Vinohradského vinobraní a s produkčním zajištěním projektu dle “Smlouvy o spoluúčasti”, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat tuto smlouvu

Jan P l í v a               Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části