Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 530

ke zprávě ředitele příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu v souladu s usnesením Rady městské části č. 390 ze dne 18. 6. 2003

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu ředitele příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu ze dne 30. 5. 2003, která je přílohou tohoto usnesení

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části