Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 529

k záměru prodeje bytové jednotky č. 1228/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2138/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
záměr prodeje bytové jednotky č. 1228/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2138/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov

II.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit výše citovaný záměr prodeje Zastupitelstvu městské části k projednání

Jan P l í v a                Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části