Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 527

ke jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Rada městské části

I.  j m e n u j e
komisi pro konkursní řízení ve složení:
předseda: Milena Kozumplíková – MČ Praha 3
členové:
Vlastimila Vrabcová – MČ Praha 3
Mgr. Boris Tvarůžek – Česká školní inspekce
Mgr. Ludmila Knížková – Odbor školství MHMP
Mgr. Olga Marešová – Základní škola Lupáčova 1
PaedDr. Iva Cichoňová – odborník, ZŠ Modřanská, Praha 4

II.  p o v ě ř u j e
funkcí tajemníka konkursní komise:
Mgr. Přemysla Hraběte

III.  u k l á d á
1. tajemníkovi konkursní komise
1.1. seznámit členy konkursní komise s jejich jmenováním, místem a časem konání komise a programem jednání

Jan P l í v a                  Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části