Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 526

k revokaci usnesení Rady městské části Praha 3 č. 341 ze dne 4. 6. 2003 ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Žerotínova 36/1100

Rada městské části

I.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
revokovat usnesení Zastupitelstva městské části č. 88 ze dne 24. 6. 2003 v názvu příspěvkové organizace takto:
Základní škola, Praha 3, Žerotínova 36/100 se mění na Základní škola, Praha 3, Žerotínova 36/1100

II.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit revokaci usnesení č. 88 ze dne 24. 6. 2003 Zastupitelstvu městské části

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části