Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 525

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek zastřešení terasy MŠ Milíčův dům, Sauerova 2 a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům dle ust. § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek na zastřešení terasy MŠ Milíčův dům, Sauerova 2, jež je přílohou tohoto usnesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám:
1. A Stavba Seos, s. r. o., Ke Kateřinkám 1393, 149 00 Praha 4, IČO 64941833
2. Paleček, s. o. s., Jandova 8, 190 00 Praha 9, IČO 25640194
3. STAVBA Praha, s. d., Sudoměřská 32, 131 09 Praha 3, IČO 00027707
4. PSP-GDS, s. r. o., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10, IČO 25686011
5. IKA PRAHA CZ, s. r. o., Vinohradská 112, 130 00 Praha 3, IČO 26128594
6. StavMo s. r. o. – Motl, Prokopova 2, 130 00 Praha 3, IČO 64574504

II. 1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
2. vedoucímu OTSMI
2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III. j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)

1. Plíva Jan (Kucián Michal)
2. Reisiegel Daniel Ing. (Pecha Ondřej Bc.)
3. Louša Jiří Ing. (Kozumplíková Milena)
4. Zeman Marek MUDr. (Habešová Milena)
5. Pavelka Zdeněk (Vrabcová Marta)

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části