Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 524

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Baranova 40/678 – Jarolímová Jana

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Baranova 40/678, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 630 ze dne 17. 10. 2001

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou, a to od 1. 11. 2003 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 100 284 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části