Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 523

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Baranova 6/1889 – Zámečníková Veronika

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Baranova 6/1889, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 272 ze dne 15. 5. 2002

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou, a to od 1. 1. 2004 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 70 290 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Jan P l í v a                Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části