Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 522

ke zrušení výběrového řízení na světelné vánoční osvětlení Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  r u š í
v souladu se zadávacími podmínkami výběrové řízení na světelné vánoční osvětlení Městské části Praha 3

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OÚR
1.1. oznámit zrušení soutěže zúčastněným firmám

Jan P l í v a                  Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části