Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 521

k opravě plynové kotelny v objektu Seifertova 51

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s provedením veřejné zakázky podle § 49b zákona o zadávání veřejných zakázek oprava plynové kotelny v objektu Seifertova 51

II.  s c h v a l u j e
zadat zpracování firmě SEPLYKO, s. r. o., Kamenická 50, 170 00 Praha 7, IČO 45145300 za cenu 310 tis. Kč včetně DPH

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI
1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo
2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi Městské části Praha 3
3. M. Českému, starostovi městské části
3.1. podepsat uvedenou smlouvu

Jan P l í v a                  Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části