Usnesení rady ze dne 17. 9. 2003 č. 579

ke zprávě ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Jeseniova 98, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu v souladu s usnesením Rady městské části č. 424 ze dne 2. 7. 2003

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu ředitelky Mateřské školy, Jeseniova 98, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu ze dne 24. 6. 2003, která je přílohou tohoto usnesení

Jan P l í v a                  Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části