Usnesení rady ze dne 17. 9. 2003 č. 578

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49, zákona o zadávání veřejných zakázek Poskytování telekomunikačních služeb v pevných telekomunikačních sítích

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. se zněním výzvy dle ust. § 49, zákona o zadávání veřejných zakázek na výběr firmy zajišťující poskytování telekomunikačních služeb v pevných telekomunikačních sítích, uvedené v příloze tohoto usnesení
2. se zasláním výzvy těmto firmám:
1. Contactel, s. r. o., Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČO 25733621
2. Aliatel, a. s., Sokolovská 86, 180 00 Praha 8, IČO 61058904
3. GTS CZECH, a. s., Hvězdova 1073/33, 140 00 Praha 4, IČO 63999501
4. GlobalTel, a. s., Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO 26190516
5. Dial Telecom, s. r. o., V Cibulkách 41, 150 00 Praha 5, IČO 26422298
6. TELE2 s. r. o., Vinohradská 184/2396, 130 00 Praha 3, IČO 25650009

II.  j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)
Reisiegel Daniel Ing. (Český Milan)
Zeman Marek MUDr. (Kozumplíková Milena)
Kucián Michal. (Plíva Jan)
Barešová Andrea Mgr. (Korečková Ludmila)
Polanecký František (Louša Jiří Ing.)

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OHS
2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám
2. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
2.1. oznámit jmenovaným členům komise pro posouzení a hodnocení nabídek jejich jmenování, datum a čas konání komise

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části