Usnesení rady ze dne 17. 9. 2003 č. 577

k návrhu smlouvy s HZ Praha, spol. s r. o. o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 za rok 2003

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
smlouvu s HZ Praha, spol. s r. o. o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 za rok 2003 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat schválenou smlouvu

Jan P l í v a              Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části