Usnesení rady ze dne 17. 9. 2003 č. 576

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkových organizací

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkových organizací dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací
1.1. převést schválené finanční prostředky z rezervního fondu do investičního fondu

Jan P l í v a                Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části