Usnesení rady ze dne 17. 9. 2003 č. 575

k vyúčtování daru Občanského sdružení ZA TROJKU

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s vyúčtováním finančních prostředků ve výši 300 000 Kč poskytnutých z rozpočtu Městské části Praha 3 Občanskému sdružení ZA TROJKU

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Městské části Praha 3 Občanskému sdružení ZA TROJKU

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části