Usnesení rady ze dne 17. 9. 2003 č. 574

k úpravě rozpočtu roku 2003

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
úpravu rozpočtu výdajů Městské části Praha 3 na rok 2003 o účelové dotace ze státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím usnesení RHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Jan P l í v a              Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části