Usnesení rady ze dne 17. 9. 2003 č. 573

ke změně objemu rozpočtu roku 2003

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
se změnou objemu rozpočtu roku 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
změnu objemu rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Jan P l í v a               Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části