Usnesení rady ze dne 17. 9. 2003 č. 572

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 16 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 10. 9. 2003

II.  s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. žádost o směnu bytu
2. žádost o výměnu bytu za větší
3. žádost o výměnu bytu za jiný
4. žádosti o přechod nájmu bytu
5. žádosti cizinců se statutem uprchlíka
6. žádosti o přisloučení
7. žádosti o opravy a úpravy v bytech
8. žádosti o prominutí splátky nebo poplatků z prodlení
9. prodloužení nájemných smluv
10. žádost o souhlas s umístěním sídla firmy
11. žádosti o přidělení bytu
12. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části