Usnesení rady ze dne 17. 9. 2003 č. 571

k souhlasu s akcí “Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 20. 9. 2003

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost ART Prometheus, o. s., o souhlas s pořádáním akce “Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 20. 9. 2003

II.  s o u h l a s í
s pořádáním akce “Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 20. 9. 2003

Jan P l í v a                Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části