Usnesení rady ze dne 17. 9. 2003 č. 550

k žádostem bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro údržbu privatizovaných obytných domů

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s poskytnutím zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 usnesení v celkové výši 2 393 958,45 Kč z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
podle přílohy č. 1 tohoto usnesení poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části