Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 79

k dašímu způsobu vydávání Radničních novin

Rada městské části

I. s o u h l a s í
s výpovědí mandátní smlouvy uzavřené dne 30. března 2001 mezi Městskou částí Praha 3 a Ixxxxxxxxxx – IČO 16507266, včetně obou dodatků podepsaných 27. června 2002, respektive 9. září 2002

II. u k l á d á
1. M. Kuciánovi, zástupci starosty

1.1. ve spolupráci s xxxxxxxxxx zajistit právní text výpovědi do 7. 2. 2003
2. M. Českému, starostovi městské části

2.1. podepsat výpověď a doručit ji do konce měsíce února 2003 xxxxxxxxxx
3. pracovní skupině

3.1. předložit další postup ve vydávání Radničních novin od července 2003 Radě městské části do 10. března 2003

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části