Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 78

k dodatečnému prodeji stávající bytové jednotky č. 2648/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 708/58227 na společných částech domů čp. 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11 k. ú. Žižkov, Kunešova 2648/8, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb.

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
dopis oprávněného nájemce bytové jednotky xxxxxxxxxx, který je přílohou tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
dodatečný prodej stávající bytové jednotky č. 2648/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 708/58227 na společných částech domů čp. 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11 k. ú. Žižkov, Kunešova 2648/8, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb. za níže uvedených podmínek:
dle Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. čp. 2645 – 2653 s pozemky v k. ú. Žižkov – Kunešova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Praha 3 – A. Stávající bytové jednotky, mimo slev uvedených v odst. II. čl. 1b a 1c ve shora citovaných pravidlech.
Cena z těchto pravidel stanovená, bude navýšena o prostředky, které Městská část Praha 3 vložila do fondu oprav Společenství vlastníků uvedeného domu.

III.  u k l á d á
1. vedoucí OEM

1.1. informovat Realitní kancelář Sever

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části