Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 77

k revokaci usnesení Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 193 ze dne 2. 6. 1993 k privatizaci domovního fondu M. č. Praha 3 – prodej obytných domů zařazených do třetí vlny privatizace (záměr prodeje schválen usnesením OZ M. č. Praha 3 č. 92 ze dne 17. 12. 1992 a č. 30 ze dne 25. 3. 1993)

Rada městské části

I. r e v o k u j e
1. v bodě I. souhlasí s prodejem obytných domů uvedených …… dle současných platných Zásad postupu při prodeji bytových domů s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených Městské části Praha 3 včetně doplnění
2. v příloze usnesení pod poř. č. 14. parcelní číslo 2826 na 2826/1 a 2826/2

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit

revokaci usnesení Obvodního zastupitestva M. č. Praha 3 č. 43 ze dne 24. 6. 1993

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části