Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 76

k prodeji bytové jednotky č. 1228/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2183/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
informaci o volné bytové jednotce č. 1228/10 v domě čp. 1228, Na Ohradě 2

II. s c h v a l u j e
prodej bytové jednotky č. 1228/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2183/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov dle postupu, který je přílohou tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

1.1. předložit ke schválení Zastupitelstvu městské části vyhodnocení výběrového řízení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části