Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 75

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

Rada městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
doporučení zdravotní a sociální komise Rady městské části ze dne 3. 10. 2002 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou
paní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
a doporučení zdravotní a sociální komise Rady městské části ze dne 24. 7. 2000 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou
xxxxxxxxxx

II. s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou
s xxxxxxxxxx na byt č. 119, 2 + k.k., I. kat. v 7. patře DPS Roháčova 26
s xxxxxxxxxx na byt č. 39, 1 + k.k., I. kat. ve 3. patře DPS Roháčova 26
s xxxxxxxxxx na byt č. 62, 1 + 0, I. kat. ve 4. patře DPS Krásova 4
(osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení)

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části