Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 74

k návrhu na zvolení členů výborů Zastupitelstva městské části

Rada městské části

I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

zvolit

předsedy, členy a tajemníky výborů dle přílohy tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části