Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 73

ke jmenování vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části Mgr. Andrey Barešové na jmenování paní RNDr. Magdalény Benešové do funkce vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části

II. j m e n u j e
paní RNDr. Magdalénu Benešovou do funkce vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části s účinností ode dne 1. 3. 2003

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části