Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 56

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 29. 1. 2003

II.  s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. žádosti o poskytnutí bytu
2. žádost o povolení umístění sídla společnosti
3. přechody nájmu bytů
4. stížnost
5. sloučení bytů
6. různé
7. privatizace
8. společný nájem bytu
9. statut uprchlíka
10. prodloužení nájemní smlouvy
11. vystavení nové nájemní smlouvy
12. exekuce
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části